ModelNumber of PortsPWM OutputSBUS PortsSBUS2 PortsFASSTTelemetryS-FHSSHigh SpeedHigh VoltageConnectorRange
R614FS5400Yes (C2)NoNoYesYesJ (STND)Full-range
R603FS4300Yes (C1)NoNoYesYesJ (STND)Full-range
R603FF4300Yes (C1)NoNoYesYesJ (STND)Full-range
R304SB5401NoYes (T-FHSS)NoYesYesJ (STND)Full-range
R304SB-E5401NoYes (T-FHSS)NoYesYesJ (STND)Only for EP Car Models
R324SBS5401NoYes (T-FHSS)NoYesYesJ (STND)Full-range
R334SBS5401NoYes (T-FHSS) or (T-FHSS SR)NoYesYesJ (STND)Full-range
R334SBS-E5401NoYes (T-FHSS) or (T-FHSS SR)NoYesYesJ (STND)Only for EP Car Models
R203GF4300NoNoYesYesYesJ (STND)Full-range
R204GF-E4400NoNoYesYesYesJ (STND)Only for EP Car Models
R2104GF5400NoNoYesYesYesJ (STND)Full-range
R603GF4300NoNoFHSSNoYesJ (STND)Full-range